ความเป็นมา/นโยบายการดำเนินการ   โครงสร้างและประเภทของระบบงานฐานข้อมูล   ระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
การบริหารจัดการด้าน Hardware   ข้อมูลหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบงานฐานข้อมูล   ระบบคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์
การบริหารจัดการด้าน Software   ฐานข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง และ 32 ตัวชี้วัด   ระบบเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
การบริหารจัดการด้าน Peopleware   คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี   ระบบรายงานเอกสารงานประจำ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด   รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรอง ฯ (Sar-Card)   ระบบปฏิทินและนัดหมาย
รายงานการประชุมคณะทำงาน ฯ   รายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรอง   ระบบการจองห้องประชุม
      แผนปฏิบัติราชการและผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์      
      รายงานผลตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัด      
คู่มือการใช้งานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนราธิวาส
     

พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลโดย

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  ถนนพิชิตบำรุง  ตำบลบางนาค
อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000
โทร. 0 7351 1363 ต่อ  76027  (สป.มท.)
       0 7351 4320
Fax  0 7351 1363 ต่อ  76066
E-Mail Address  : basepoc@pocnara.go.th
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS )

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ( Disp lll )   กระดานข่าวเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล    
ระบบข้อมูลยาเสพติด   ข่าวการประกวดราคา    
ระบบเตือน/เสี่ยงภัย (Warnning System )   Download ข้อมูล    
      เปลี่ยนรหัสผ่าน    
      ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ